Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Quality Seafood B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.qualityseafood.nl
Abbert 2
8321 WN Urk
+31 (0)6 - 57 31 04 33
info@qualityseafood.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken

Quality Seafood B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan jou verlenen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Quality Seafood B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan jou verlenen:

 • Het verlenen van onze diensten in de breedste zin des woords.
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om jouw vraag via onze website te beantwoorden.
 • Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Quality Seafood B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan jou verlenen:

 • Op basis van jouw toestemming
 • Ter uitvoering van een overeenkomst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang: de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen jouw privacybelang. Zodra jouw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Quality Seafood B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Quality Seafood B.V. verwijdert jouw gegevens in ieder geval 10 jaar na het laatste contact, omdat jouw gegevens dan niet meer langer noodzakelijk voor ons zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quality Seafood B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Quality Seafood B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Quality Seafood B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Quality Seafood B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Quality Seafood B.V.. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@qualityseafood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Quality Seafood B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quality Seafood B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@qualityseafood.nl.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Quality Seafood B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Quality Seafood B.V. adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 23 juli 2019.

Quality Seafood B.V.

arrows-down arrows-right